Verkoop-en leveringsvoorwaarden

Artikel 1

De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen en leveringen van goederen en op alle verrichtingen van diensten ten behoeve van clienten van Panoramabrillen.nl die geacht worden door het enkele feit van bestelling of opdracht deze voorwaarden te hebben aanvaard.

Artikel 2

Alle genoteerden prijzen zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijden door Panoramabrillen.nl zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, hetgeen dus inhoudt, dat er eerst op de dag van aflevering de prijs definitief wordt vastgesteld. Levertijden worden slechts bij benadering opgegeven. Overmacht ontslaat Panoramabrillen.nl van haar verplichtingen jegens de client.

Artikel 3

Eventuele reclames dienen te geschieden binnen 8 dagen na faktuurdatum.

Artikel 4

Betaling Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen moet betaling van onze rekening geschieden binnen 14 dagen na dato zonder beroep op schuldvergelijking. Bij overschrijding van deze termijn komen alle door ons tot inning van openstaande rekeningen te maken buiten gerechtelijke kosten, gene uitgezonderd, voor rekening van de nalatige koper. De koper zal voorts gehouden zijn de wettelijk toegestane rente te vergoeden over het nog niet betaalde factuurbedrag of gedeelte daarvan, vanaf de vervaldag tot die der algehele voldoening. Tot meerdere zekerheid voor de betaling van de koopprijs der door Panoramabrillen.nl, verkochte en geleverde, behoudt deze zich het eigendom der goederen voor, totdat het daarvoor aan haar verschuldigde met eventuele rente en kosten geheel is voldaan, zodat de koper eerst door deze betaling en niet door de enkele levering het eigendom verkrijgt. Bij niet betaling zal derhalve Panoramabrillen.nl gerechtigd zijn het geleverde als haar eigendom, van de koper of van derden, in wier bezit het geleverde zich mocht bevinden op te vorderen, terwijl de koper tot aan de algehele betaling niet gerechtigd is tot verkoop, ruiling, verpanding, bezwaring of enige soortgelijke handeling, hetzij om niet hetzij onder bezwarende titel. Indien de koper na daartoe te zijn aangemaand in gebreke blijft met aanvaarding van het gekochte zal Panoramabrillen.nl gerechtigd zijn de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en tot verkoop aan derden over te gaan onverminderd kopers aansprakelijkheid voor kosten schaden en interesten.

Artikel 5

Vanaf het moment der feitelijke aflevering van goederen uit ons magazijn zijn alle verzekeringsrisico’s voor rekening van de koper.

Artikel 6

Geschillen tussen de client en Panoramabrillen.nl terzake van de levering van goederen of het verrichten van diensten, daaronder vorderingen tot betaling en alle geschillen betreffende de uitlegging van de bovenstaande voorwaarden, zullen door Panoramabrillen.nl te harer keuze aanhangig kunnen worden gemaakt bij de bevoegde rechter van de woonplaats van de gedaagde of van de plaats van de vestiging van Panoramabrillen.nl.

U kunt de verkoop- en leveringsvoorwaarden hier ook downloaden.